Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Υπολειτουργεί η Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου

Στην εν λόγω καταγγελία προβαίνει το Σωµατείο του Νοσηλευτικού προσωπικού απευθυνόµενο προς τον κ. Διοικητή του Νοσοκοµείου Δράµας, κάνοντας λόγο για έλλειψη προσωπικού. Παράλληλα τονίζει την αδυναµία να λειτουργήσει η Μονάδα µε βάση τα διεθνή πρότυπα δηµιουργώντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ακόµα και για ανάπτυξη ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. Η ανακοίνωση του Σωµατείου έχει ως εξής:
Κύριε Διοικητά,.....

Όπως γνωρίζετε, η Μ.Ε.Θ. είναι τµήµα ζωτικής σηµασίας για το Νοσοκοµείο. Πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία της απρόσκοπτα, αφού εξασφαλιστεί ο απαιτούµενος αριθµός ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, για να υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας, που είναι εξαιρετικά αυστηρές, τόσο για την προστασία των νοσηλευοµένων, όσο και για το προσωπικό της. Χρόνια γινόµαστε αποδέκτες της νοσηρής κατάστασης να υπολειτουργεί η Μ.Ε.Θ., ανοίγοντας κατά διαστήµατα τις κλίνες της ως και 5 ή 6, µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πάντα στα όρια της ασφάλειας.
Όσο αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, εργάζονται σε κυκλικό ωράριο 5ήµερης εργασίας, 11 νοσηλευτές –τριες µε 1 προϊσταµένη και 1 υπεύθυνη στα πρωινά ωράρια. Ειδικότερα για τις 5 ανεπτυγµένες κλίνες που πριν λίγους µήνες είχε η Μ.Ε.Θ. (από τις 7 που διαθέτει) µε δεδοµένη τη συνήθως 100% κάλυψη των κλινών, οι νοσηλευτές που εργάζονται στην πρωινή βάρδια είναι 3 (4 µε την προϊσταµένη), στην απογευµατινή 2 και στη νυχτερινή 2, (όταν σύµφωνα µε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, για να λειτουργήσει µια µονάδα πρέπει να έχει 6πλάσιο αριθµό νοσηλευτών από τα ανεπτυγµένα κρεβάτια που διαθέτει, προκειµένου να βγάλει τις βάρδιες όλες τις µέρες του χρόνου, τις αργίες, κανονικές και εκπαιδευτικές άδειες, κ.α.). Επιπλέον στη µονάδα µας δεν υπάρχει µόνιµος νοσοκόµος, φυσιοθεραπευτής και βοηθός θαλάµου. Οι συνθήκες αυτές δηµιουργούν ιδιαίτερη ένταση στην εργασία και βάση των επιστηµονικών δεδοµένων µπορεί να δηµιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης νοσοκοµειακών λοιµώξεων που επιβαρύνουν τόσο σε κόστος όσο και σε χρόνο τη νοσηλεία των ασθενών. Σας υπενθυµίζουµε ότι µόλις πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιµώξεων (ECDC), κατέταξε τη χώρα µας στην τελευταία θέση στο σχετικό πίνακα αξιολόγησης αναφορικά µε τον έλεγχο των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων, που οφείλονται εκτός των άλλων, και στην υποστελέχωση.
Τους τελευταίους µήνες η µονάδα λειτουργεί µε ελλιπέστατο ιατρικό προσωπικό. Συγκεκριµένα µε 1 επιµελητή Α’ (χειρουργό εντατικολόγο) µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η ολοήµερη κάλυψη µε εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό και τα ανεπτυγµένα κρεβάτια της Μ.Ε.Θ. να είναι µόνο 2 και µε έντονη πίεση 3. Πιστεύουµε πως η λύση της κάλυψης της µονάδας µε ιατρικό προσωπικό το οποίο δεν έχει ούτε την εκπαίδευση, ούτε την απαιτούµενη εµπειρία στην εξειδικευµένη λειτουργία της Μ.Ε.Θ. είναι δυνατό να δηµιουργήσει πρόβληµα στην ασφαλή νοσηλεία των ασθενών, και να επιφέρει ιδιαίτερη ανασφάλεια στο νοσηλευτικό προσωπικό.
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν, δηλώνουµε σαν Σωµατείο Νοσηλ. Προσωπικού, πως δεν θα επιτρέψουµε τον καταλογισµό ευθυνών σε νοσηλευτές σε περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Πιστεύουµε πως σε ένα σύγχρονο κράτος είναι ντροπή να υπάρχουν συµπολίτες µας που χρήζουν νοσηλείας σε κρεβάτι – σωτηρία της Μ.Ε.Θ. και παρ’ όλα αυτά για διάφορους λόγους να υπάρχουν δυστυχώς πολλές κλίνες Μ.Ε.Θ. ανά την Ελλάδα κλειστές.
Αναµένουµε ενηµέρωση σχετικά µε τις δικές σας ενέργειες, και παράλληλα ευχόµαστε να µην κλείσει και η δική µας Μ.Ε.Θ., εκτός αν αυτό είναι µονόδροµος για αυτούς που το επέλεξαν.
ΔΡΑΜΑ, 2/2/2011
Παράλληλα και µε αφορµή την καταγγελία του Σωµατείου ο βουλευτής του Νοµού µας κ. Μαργαρίτης Τζίµας, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή απευθυνόµενος στον Υπουργό κ. Λοβέρδο
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς
Τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ανδρέα Λοβέρδο
ΘΕΜΑ: «Υπολειτουργία της Μονάδας Εντατικής Λειτουργίας του Νοσοκοµείου Δράµας»
Σηµαντικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας καταγγέλλει το Σωµατείο Νοσηλευτικού Προσωπικού Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Υπάρχει έλλειψη της απαιτούµενης εµπειρίας που είναι δυνατόν να δηµιουργήσει πρόβληµα στην ασφαλή νοσηλεία των ασθενών και να επιφέρει ιδιαίτερη ανασφάλεια στο προσωπικό.
Από τις επτά κλίνες που διαθέτει η ΜΕΘ του Νοσοκοµείου Δράµας τους τελευταίους µήνες είναι ανεπτυγµένα µόνο δύο µε τρία κρεβάτια.
Δεν είναι δυνατή η ολοήµερη κάλυψη µε εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται πρόβληµα στην ασφαλή νοσηλεία των ασθενών, τονίζει το σωµατείο.
Για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της ΜΕΘ Δράµας πρέπει να εξασφαλιστεί ο απαιτούµενος αριθµός ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας που είναι εξαιρετικά αυστηρές τόσο για την προστασία των νοσηλευοµένων όσο και για το προσωπικό της.
Οι συνθήκες που υπάρχουν στη ΜΕΘ Νοσοκοµείου Δράµας δηµιουργούν ιδιαίτερη ένταση στην εργασία και µε βάση τα επιστηµονικά δεδοµένα µπορούν να δηµιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης νοσοκοµειακών λοιµώξεων που επιβαρύνουν τόσο το κόστος όσο και την ασφάλεια των ασθενών.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
1. Πως σκέπτεται το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αντιµετωπίσει το ζήτηµα πλήρως και ασφαλούς λειτουργίας της ΜΕΘ του Νοσοκοµείου Δράµας;
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα διορισµού ειδικευµένου προσωπικού στη ΜΕΘ του Νοσοκοµείου Δράµας για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μαργαρίτης Τζίµας