Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Δραστηριότητες Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιου σε θέματα Διατροφής και Άθλησης, κ. Χρήστου Αηδόνη.

Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιος για θέματα Διατροφής και Άθλησης Χρήστος Αηδόνης, συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών αρμοδίων της Ε.Ε. για θέματα Αθλητισμού, που έλαβε χώρα στη Βουδαπέστη στις 22 και 23 Φεβρουαρίου.
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν .....η συζήτηση του κειμένου πολιτικής πρωτοβουλίας για τον Αθλητισμό, που έχει καταθέσει η Επίτροπος της Ε.Ε. αρμόδια για τον Αθλητισμό, κ. Ανδρούλα Βασιλείου και ειδικότερα θεματικές που καλύπτουν τη φυσική άσκηση, την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού ατόμων με αναπηρία και την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο κ. Αηδόνης προέβη στην ακόλουθη τοποθέτηση:
«Είναι θετικό γεγονός, ότι η μέχρι σήμερα διαβούλευση που έχει ως σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 165 της Συνθήκης της Λισσαβόνας, το οποίο καθορίζει τον Αθλητισμό ως μια αυτόνομη οντότητα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδήγησε την Επιτροπή να προχωρήσει στην κατάθεση μιας πολιτικής πρωτοβουλίας για αυτό το σημαντικό θέμα.
Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου προς την Επίτροπο Βασιλείου και τους συνεργάτες της για την πάρα πολύ καλή και χρήσιμη εργασία.
Ο μέχρι στιγμής ρόλος της διαβούλευσης ήταν εποικοδομητικός, δεδομένου ότι οδήγησε στη σύνταξη της Λευκής Βίβλου για τον Αθλητισμό και σε εκείνες τις πολιτικές που οδηγούν στην υλοποίηση μέρους σημαντικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Ο διάλογος είναι πάντα χρήσιμος. Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι έχει φτάσει η ώρα να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές δράσεις που θα δεσμεύουν την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη με βάση μια κοινή ατζέντα στο σημαντικό θέμα του Αθλητισμού.
Πιστεύουμε ότι για τη σταδιακή αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του αθλητισμού απαιτείται ένα μεσοπρόθεσμο στρατηγικό πλαίσιο για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με βάση τους τρεις κεντρικούς άξονες της Λευκής Βίβλου και της πρωτοβουλίας της Επιτροπής, με ρεαλιστικούς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Σαν αποτέλεσμα και με δεδομένο ότι για την Ελλάδα, ο Αθλητισμός και γενικότερα η Άθληση είναι κυρίαρχος παράγοντας βελτίωσης της υγείας και μοχλός κοινωνικής ένταξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, πιστεύουμε ότι η έμφαση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του Αθλητισμού θα πρέπει να αφορά τους τομείς, Αθλητισμός και Υγεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Ένταξη, σε όλο το φάσμα του πληθυσμού της Ένωσης.
Στα πλαίσια αυτά, με απόφαση του Πρωθυπουργού η Ελληνική Κυβέρνηση δημιούργησε στο Υπουργείο Υγείας, ένα επιτελικό φορέα έχοντας ως κύριο πεδίο δράσης την Άθληση και τη Διατροφή, του οποίου έχω την τιμή να προΐσταμαι πολιτικά.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός του δικού μας φορέα αποσκοπεί στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών και κατ’ επέκταση της δημόσιας υγείας, μέσα πολιτικές που συνδυάζουν δράσεις «Άθλησης για όλους» και ενημέρωσης για τις συνθήκες της ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής, εξαιρετικά της μεσογειακής.
Προλαμβάνοντας νοσήματα που εμφανίζονται ως συνέπεια της ελλιπούς άθλησης, το κέρδος, όσο αφορά τα κόστη υγείας για τα κράτη μέλη θα είναι τεράστιο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστική χρηματοδότηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για τον Αθλητισμό.
Όλα τα θέματα της ατζέντας για τον Αθλητισμό στην ΕΕ έχουν την αξία τους , όμως τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, δείχνουν ότι δύο από τους κύριους  τομείς στους οποίους τόσο η ΕΕ συνολικά όσο και η Ελλάδα ειδικότερα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, που αποτελούν απειλή για το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών  αφορούν την υγεία, παχυσαρκία και ψυχική υγεία, καθώς και την κοινωνική συνοχή, ιδίως σε θέματα παράνομων μεταναστών και ενσωμάτωσης δεύτερης γενιάς μεταναστών.
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δύο τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω προϋποθέτει την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των κρατών μελών καθώς και την αύξηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης δράσεων, αναφερόμαστε δηλαδή στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος για τον Αθλητισμό.
Στο σημείο αυτό καταθέτουμε πρόταση με την οποία κρίνουμε σκόπιμο να συμπεριληφθούν ως κριτήρια στη διαδικασία επιλογής των δράσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος για τον Αθλητισμό  και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα μέλος, σχετικά με το σκοπό κάθε προτεινόμενης δράσης.
Πρέπει έτσι να ενισχύονται οι δυνατότητες ουσιαστικής αντιμετώπισης θεμάτων που δημιουργούν ή είναι πιθανόν να δημιουργήσουν σοβαρότατα προβλήματα στην ομαλή εξέλιξη της ΕΕ.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για την αναγκαιότητα ύπαρξης κριτηρίων αναφέρουμε το τεκμηριωμένα σοβαρότατο και διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα της αθρόας εισροής παράνομων μεταναστών που καλείται να διαχειριστεί την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα ως πύλη εισόδου της Ευρώπης, τόσο σε εθνικό  όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης  και του εύρους των συνόρων της.»                                                                              Από το γραφείο Τύπου
Υφυπουργού Χρήστου Αηδόνη

Εθνικής Επαναστάσεως 8,  66100 Δράμα, Τηλ.:  25210 58042, Φαξ :25210 31177
Κηφισίας 7, Τ.Κ. 115 23 Αμπελόκηποι ΑΘΗΝΑ Τηλ.:2131316000 Φαξ 2106496602